PROJEKTY SPOLUPRÁCE UŽIVATELŮ

Program „SPOLUPRÁCE“ řeší jeden z  problému uživatelského hnutí lidí s duševní poruchou, a to je uzavřenost, solitérství a často neschopnost spolu spolupracovat.

Obsahem projektu je výcvik (tématem je zejména příprava projektu, řízení jeho cyklu, plánování činnosti a rozpočet), kde zhruba 10 zástupců těchto organizací či uživatelé „neorganizovaní“, buď pokračují v aktivitách z výcviku minulých let, nebo v aktivitách nových, to záleží na nich. Projekt spolupráce běží již od roku 2004. V roce 2013 jsme ho z finančních důvodů nemohli realizovat.

Mimo hlavní téma – příprava projektu a řízení jeho cyklu – je také součástí nějaké aktuální téma např. v roce 2007 to byla práce s týmem, v roce 2008 nový systém sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb., v roce 2009 novinky z oblasti duševního zdraví a nemoci, novinky kolem veřejně prospěšných společností, v roce 2010 sociální podnikání a sociální firma, v roce 2011 příklad jak může pacientská organizace vydělávat část prostředků na svojí činnost a v roce 2012 systém Skaret a nový OZ. 

V současnosti plánujeme téma transformace psychiatrické péče v ČR.

Během výcviku se účastníci rozdělí rovnoměrně do 2 skupin (v jedné skupině jsou zástupci z různých organizací či skupin, vytvořená skupina netvoří zástupci pouze jedné organizace). Tyto 2 skupiny si vyberou téma, na které zpracují malý projekt. Tento projekt sepíší včetně rozpočtu a posílají ho k hodnotící komisi. Komise projekty zhodnotí, podpoří, případně dá skupině k dopracování. Když je projekt schválen, skupina účastníků projekt realizuje. V průběhu realizace má skupina ke konzultaci profesionála z o.s. VIDA, který jí s realizací pomáhá. Na konci skupina zhodnotí realizaci projektu, sepíše závěrečnou zprávu a vyúčtuje svěřené peníze.

Důležitým bodem výcviku není jen zrealizovat projekt, ale práce s týmem a spolupráce jednotlivých lidí.

2012

ZNÁTE NÁS?

Cíl projektu: Do konce roku 2012 vytvoříme DVD na téma: „Informovanost odborníků o navazujících službách a předávání těchto informací pacientům v PLKM.“
Cílová skupina: Personál + pacienti PLKM a pracovníci navazujících sociálních a zdravotních služeb.
Stručný obsah projektu
Zkušenosti ukazují, že někteří pracovníci a pacienti psychiatrické léčebny Kroměříž (dále PLKM) jsou jen částečně informovaní o navazujících službách, které by pacienti propuštěni z nemocniční léčby domů do péče ambulantních psychiatrů mohli navštěvovat.

Chceme zjistit, jakým způsobem jsou tyto informace o navazujících službách předávány. Uskutečněním několika rozhovorů v PLKM , které ve spolupráci s pracovníky a pacienty natočíme, chceme pomoci objasnit tuto problematiku.

Na základě natočených materiálů vznikne DVD za použití kamery. Hotové DVD bude předáno nejen PLKM, ale i pracovníkům navazujících sociálních a zdravotních služeb v tomto regionu. Natočený dokument bude nápomocen ke zlepšení předávání informací o možnostech další podpory psychicky nemocných mimo PLKM.

SEMINÁŘ: ALTERNATIVNÍ LÉČBA DUŠEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Cíl projektu: Do konce listopadu uspořádáme přednášku na téma Alternativní léčba lidí s duševním onemocněním pro minimálně 10 účastníků.
Cílová skupina: Lidé s duševním onemocněním, jejich příbuzní a známí, další veřejnost.
Stručný obsah projektu
Při naši práci ve VIDA centrech a Iskérce o. s. jsme zjistili, že lidé s duševním onemocněním, jejich blízcí a odborná veřejnost nejsou dostatečně seznámeni s alternativními způsoby léčby. Tento problém chceme řešit formou přednášky kvalifikovaného odborníka, který se již několik let zabývá touto problematikou. Přednáška bude uspořádána do konce listopadu pro minimálně 10 účastníků.

2011

PRVNÍ KONTAKT S JINÝM SVĚTEM

Cíl projektu: Sběr a tvorba materiálu na vytvoření brožury s příběhy lidí s duševním onemocněním a jejich prvního kontaktu s nemocí, kterou vydá o. s. VIDA, k tomu bude vytvořen komiks na stejné téma.
Cílová skupina: VIDA o.s.
Stručný obsah projektu
Projekt reagoval na neinformovanost společnosti o problematice duševního onemocnění. Byl zaměřen na sběr potřebného materiálu na vytvoření brožury s příběhy lidí s duševním onemocněním a jejich prvního kontaktu s nemocí, kterou společně s komiksem na stejné téma vydá o. s. VIDA. Materiály byly sbírány formou rozhovorů s lidmi s duševním onemocněním, zaměřených na šest konkrétních témat. Témata a následné příběhy byly zpracovány realizátory projektu. Výstupem projektu je zkompletovaný a předaný materiál pro vytvoření brožurky o. s. VIDou a namalovaný komiks, který se bude dále zpracovávat grafikem.

SEMINÁŘ: JAK ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE ZLEPŠIT DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Cíl projektu: Do konce listopadu uspořádáme seminář na téma: „Jak zdravý životní styl může zlepšit duševní zdraví“ pro minimálně 10 účastníků.
Cílová skupina: Lidé s duševním onemocněním, jejich blízcí, odborná veřejnost.
Stručný obsah projektu
Při své činnosti v našich organizacích jsme došli k závěru, že lidé s duševním onemocněním, ale i přátelé, rodiče a dokonce i odborná veřejnost nemají dostatek informací ohledně působení zdravého životního stylu na duševní zdraví. Tímto projektem chceme potřebné informace zprostředkovat formou odborné přednášky a vzájemného sdílení svých zkušeností ve workshopu. Seminář bude uspořádán do konce listopadu pro minimálně 10 účastníků.

2010

SPORTOVNÍ TURNAJ

Cíl projektu: Do konce října 2010 bude zrealizován sportovní turnaj zejména pro lidi s duševním onemocněním pro minimálně 15 účastníků. Sportovní turnaj se bude sestávat z biliardu a stolní kopané.
Cílová skupina: Lidé s duševním onemocněním a pracovníci služeb pro duševně nemocné.
Stručný obsah projektu
Z vlastní zkušenosti víme, že zapojení lidí s duševním onemocněním do běžného života a různých aktivit, bývá mnohdy velmi těžké. Nicméně jejich aktivizace je jednou z podmínek úspěšné rehabilitace a úspěšného návratu do „normální“ života.

Na výše uvedenou situaci chceme reagovat projektem, jehož cílem bude podpořit a motivovat naše spoluobčany v zapojení se do sportovních aktivit a to formou sportovního turnaje – dvou zajímavých disciplín – biliard a stolní kopaná a podpořit tak chuť změnit způsob života, který často vychází z nemoci (nezájem o dění kolem nás, spíše uzavírání před světem apod.) a pomoci jim získat vztah ke společným aktivitám.

IDEÁLNÍ LÉČBA Z POHLEDU UŽIVATELE PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Cíl projektu: Vytvoření informačního posteru na téma Ideální léčba z pohledu uživatelů psychiatrické péče.
Cílová skupina: Odborná veřejnost.
Stručný obsah projektu
Projekt reaguje na žádost odborníků, kteří chtějí znát názory uživatelů na ideální léčbu lidí s duševním onemocněním. Tyto informace jim budou zpřístupněny formou námi vytvořeného posteru, který bude výstupem tohoto projektu. V projektu sebereme od uživatelů data, zpracujeme je a připravíme text pro poster, který necháme grafikem připravit a vytisknout. Poster využijeme k prezentaci na odborných konferencích.

2009

VYTVOŘENÍ POSTERU NA TÉMA IDEÁLNÍ LÉČEBNA

Cíl projektu: Vytvořit poster na téma Ideální léčebna z pohledu uživatelů psych. péče.
Cílová skupina: Odborná veřejnost.
Stručný obsah projektu
Při své činnosti a z vlastní zkušenosti jsme zjistili, že se uživatelé psychiatrické péče setkávají v léčebnách s řadou skličujících a traumatizujících zážitků.

Tímto projektem chceme vytvořit poster na téma Ideální léčebna z pohledu uživatelů psychiatrické péče (dále jen uživatelé), kterým chceme oslovit odbornou veřejnost. Ze shromážděných obrázků, příběhů a návrhů ideální léčebny vybereme materiál na poster, který dáme graficky zpracovat a vytisknout. Poster bude možné využít na odborných konferencích a obdobných akcích.

DVOUDENNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ

Cíl projektu: Do konce listopadu 2009 bude vyškoleno 10 poradců (s vlastní zkušeností s duševním onemocněním) v tématu – proč je důležité dodržovat medikaci a komunikace s klientem.
Cílová skupina: Poradci s vlastní zkušeností s duševním onemocněním – zejména pracovníci organizací Kolumbus, Self Help, VIDA – VIDA centra.
Stručný obsah projektu
Z praxe poraden pro duševní zdraví vyplývá, že lidé s duševním onemocněním často nedodržují medikaci a dochází ke špatné komunikaci v rodině. Zároveň se ukazuje, že poradci nejsou připraveni na tento problém adekvátně reagovat. Cílem tohoto projektu je vyškolit 10 poradců s vlastní zkušeností s duševním onemocněním v tématu: proč je důležité dodržovat medikaci a komunikace s klientem. Komunikace s klientem bude rozdělena na dvě témata a to: jak komunikovat s klientem o dodržování medikace a jak pomoci klientovi efektivně komunikovat s rodinnými příslušníky. Přidanou hodnotou projektu bude sestavená metodika tohoto kurzu.

2008

Prezentace svépomocných skupin a organizací na konferenci sociální psychiatrie

Cíl projektu: Zvýšení informovanosti účastníků konference sociální psychiatrie o svépomocných skupinách a organizacích zabývajících se oblastí duševního zdraví.
Cílová skupina: Odborníci z oblasti duševního zdraví, uživatelé psychiatrické péče, rodinní příslušníci.
Stručný obsah projektu
Projekt reagoval na zjištění, že odborníci, uživatelé a rodinní příslušníci neznají svépomocné skupiny a uživatelské organizace v oblasti duševního onemocnění.

Tuto situaci projekt řešil prostřednictvím sesbírání informací a základních údajů o těchto skupinách a organizacích a jejich prezentování na 30. Konferenci sociální psychiatrie s názvem „Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii“ v hotelu Sepetná u Ostravice 20. – 22. 11. 2008.

Projekt zprostředkoval přístup všem účastníkům na konferenci k informacím prostřednictvím informačního posteru a rozdávání informačních materiálů. Zároveň zde byl prostor pro dotazy, kdy se návštěvníci mohli na informace o těchto organizací či skupin zeptat a dostat materiály, které nám organizace a skupiny daly k dispozici. Předností projektu bylo zapojení samotných uživatelů psychiatrické péče a členů uživatelských organizací.

Chcete vědět, jak se žije s duševní nemoci? Zeptejte se nás…

Cíl projektu: Prostřednictvím přednášek a besed na školách se studenty zvýšit informovanost o této skupině a dát jim možnost setkat se s uživatelem a hovořit s ním, zeptat se ho na jeho zkušenosti s nemocí a jak jeho život tato nemoc ovlivňuje.
Cílová skupina: Studenti středních odborných škol a vysokých škol se zaměřením na oblast duševního zdraví a nemoci, např. sociální práce, psychologie, zdravotní sestra.
Stručný obsah projektu
Projekt reagoval na zjištění, že studenti středních škol a vysokých škol zaměřených na problematiku duševního zdraví a nemoci nemají přehled o této oblasti. Prostřednictvím přednášek a besed na školách jsme chtěli u studentů zvýšit informovanost o této skupině a dát jim možnost setkat se s uživatelem a hovořit s ním, zeptat se ho na jeho zkušenosti s nemocí nebo co tohoto člověka trápí v jeho životě.

2007

Klíčové situace v životě duševně nemocných z pohledu uživatele

Cíl projektu: Cílem projektu bylo seznámit profesionály pracující v oblasti péče o duševní zdraví s klíčovými situacemi v životě duševně nemocných z pohledu uživatelů psychiatrické péče, tak, aby mohli zlepšit svou práci s duševně nemocnými.
Cílová skupina: Profesionálové pracující v oblasti péče o duševní zdraví
Stručný obsah projektu
Projekt reaguje na situaci, kterou popisují lidé s vlastní zkušeností s duševní nemocí. Jedná se o nedostatečnou informovanost profesionálů pracujících v oblasti péče o duševní zdraví o situacích, které vnímají sami duševně nemocní jako klíčové a zlomové v jejich životě s nemocí.

Tuto situaci bude projekt řešit sestavením seznamu klíčových situací z pohledu duševně nemocného a prezentací zásadních situací prostřednictvím přednášky na konferenci Jáchymov VIII. v Klatovech 5.12 2007.

Cílem je zlepšit výše uvedenou informovanost profesionálů pracujících v oblasti péče o duševní zdraví, tak aby to přineslo užitek duševně nemocným při řešení jejich klíčových situací, kterým čelí v životě s nemocí.

Jak překonat propast mezi námi

Cíl projektu: Vzájemná výměna názorů a postojů na danou situaci a spoluvytvoření různých řešení této situace.
Cílová skupina: Odborná veřejnost, uživatelé, rodiče, příbuzní.
Stručný obsah projektu
Uživatelé ze své vlastní zkušenosti zjistili, že není dostatečný prostor pro výměnu názorů a postojů mezi uživatelem a odborníkem. Tuto současnou situaci projekt řeší prostřednictvím workshopu na odborné psych. konferenci konané 5. 12. 2007 až 7. 12. 2007 v Klatovech.

2006

PŘIJĎTE K NÁM, JÁ VÁM DÁM

Cíle projektu
Dlouhodobý cíl: zvýšení informovanosti veřejnosti o službách uživatelských organizací asvépomocných skupin
Krátkodobý cíl: zrealizovat čtyři dny otevřených dveří ve čtyřech městech
Cílová skupina: Veřejnost
Stručný obsah projektu
Obsahem projektu je realizace dnů otevřených dveří v Ústí nad Labem, Kolíně, Pardubicích a Praze za účelem seznámení veřejnosti s činností uživatelských organizací a svépomocných skupin zúčastněných v projektu.

Vytvoření dotazníkového šetření potřeb pacientů v psychiatrických léčebnách

Cíle projektu: Vypracování dotazníku, metodiky šetření a formuláře hodnocení, pro zjištění potřeb pacientů v psychiatrických léčebnách.
Cílová skupina: Uživatelské organizace pacientů a svépomocné skupiny.
Stručný obsah projektu
Při našich návštěvách v psychiatrických léčebnách jsme zjistili, že některé z potřeb pacientů psychiatrických léčeben nejsou naplněné. Proto jsme se rozhodli vytvořit nástroj k jejich zmapování. Během čtyř pracovních setkání vytvoříme dotazník, metodiku šetření a formulář vyhodnocování. Výstupy tohoto projektu budou i nadále využívat uživatelské organizace pacientů a svépomocné skupiny.

VIDA CENTRA

SÍDLO ORGANIZACE

Dukelských hrdinů 969/6
170 00 Praha 7
IČO: 266 366 54
tel.: +420 233 372 668
email: vida@vidacr.cz
Zásady ochrany osobních údajů 

KONTAKTNÍ ADRESY

Dukelských hrdinů 969/6
170 00 Praha 7

Kancelář služby VIDA center
náměstí T. G. Masaryka 165/17
470 01 Česká Lípa

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru