VIDA CENTRA

VIDA centrum – poradenské centrum pro oblast duševního zdraví a nemoci.

Služby ve VIDA centru poskytuje tým tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
Služby jsou poskytovány v terénu (tj. v psychiatrických zařízeních) i v konzultačních hodinách v kanceláři centra.
V centrech NEPOSKYTUJEME: psychoterapii, právní poradenství, ubytování, finanční půjčky.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zahrnuje zprostředkování navazujících služeb (např. psychiatrických, psychosociálních, sociálních, právních apod.), podporu využívání zdrojů informací – počítač, internet, zásady mezilidské komunikace.

Sociálně terapeutické činnosti – poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních a zdravotních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání. Slouží např. k příznivému ovlivnění sociální situace, odstranění psychických problémů, nastartování změny životních stereotypů, posílení sebevědomí a důvěry ve vlastní schopnosti, sebepoznání a stanovení individuálních hranic.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Pomoc také zahrnuje předávání informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech a hledání společných možností řešení nepříznivé sociální situace. Součástí je např. doprovod uživatele služby na úřady, do následných služeb, sociálně právní pomoc, pomoc s úředními listinami, korespondencí, pomoc při shánění bydlení, zaměstnání atd..

Poskytujeme poradenství zejména v oblastech – možnosti zdravotní péče, oblast bydlení a volného času, podpora zaměstnávání a zprostředkování práce.

PORADENSTVÍ NA ZÁKLADĚ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

Vlastní zkušenost – vlastní zkušenost s duševní nemocí popř. hospitalizací v psychiatrické nemocnici

Povzbuzení, posílení, podpora – konzultanti naslouchají pacientovi, jeho životnímu příběhu

Poskytnutí informací o:
–     režimu oddělení – program oddělení (zejména kdy a jak probíhá komunita), čas stravování, telefonování, možnost vaření a zalévání kávy, režim návštěv, vycházek
–     kompetencích a rolích personálu v PN – na koho se může pacient obrátit s daným problémem
–     službách v PN  – je-li např. v prostorách nemocnice k dispozici telefonní budka, dopisní schránka, trafika, obchod, možnost trávení volného času, popřípadě odkdy dokdy trafika funguje, apod.
–     povinnostech pacienta – jedná se zejména o povinnost dodržovat provozní řád a režim zařízení, lékařem stanovený léčebný režim, nepožívat v průběhu hospitalizace alkoholické nápoje a jiné návykové látky, při příjmu odevzdat předměty, kterými by si mohli ublížit.
–     následných službách – jakých služeb může pacient využít po odchodu z PN

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

  • Informace a rady týkající se Vašich práv a povinností
  • Sociálně-právní a finanční zhodnocení alternativ řešení
  • Pomoc s orientací v problému (předlužení)
  • Pomoc při objasnění příčiny vzniku problému (předlužení)
  • Pomoc při zmírňování důsledků problému (předlužení)
  • Pomoc se sestavením seznamu věřitelů dle priorit
  • Rady a návody pro vyjednávání s věřiteli
  • Pomoc se sestavením rodinného rozpočtu
  • Pomoc při vytváření plánu splácení dluhů
  • Informace a rady k insolvenčnímu řízení (oddlužení)

VIDA CENTRA

KONTAKT

Sídlo organizace:
V Horkách 12
140 00 Praha 4
IČO: 266 366 54

tel.: +420 233 372 668
email: vida@vidacr.cz
web: www.vidacr.cz

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Finančně libovolnou částkou – číslo účtu: 215178359/0800).
Věcným darem, dobrovolnictvím nebo si můžete najít vlastní způsob pomoci.

Děkujeme Vám za podporu, kterou nám věnujete.