VIDA CENTRA

VIDA centrum – poradenské centrum pro oblast duševního zdraví a nemoci.
Služby ve VIDA centru poskytuje tým tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

VIDA centrum je určeno pro lidi s duševním onemocněním nebo jejich blízké osoby.
Jedná se o lidi s duševním onemocněním nebo jejich blízké, kteří potíže s onemocněním spojenými nejsou schopni řešit vlastními silami a ocitají se tak v náročné životní situaci.
Služba VIDA centra má za cíl poskytnout informace ze sociálně-právní problematiky a zprostředkovat tak přístup k informacím, poskytnout podporu k vyřešení a orientaci ve Vaší situaci. V případě, že naše služba pro Vás není ta pravá, sociální pracovník Vám doporučí, kam se obrátit. Poskytnutí základního i odborného sociálního poradenství je ZDARMA.

Poradenství poskytujeme terénní formou.
Konzultaci si domluvte předem s odborným poradcem VIDA centra prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Schůzky se domlouvají ve všední dny v čase 9:00-17:00.
Poradenství poskytujeme také telefonicky či e-mailem.
Na e-maily odpovídáme do 10 pracovních dní, na zmeškané hovory voláme zpět.

V centrech NEPOSKYTUJEME: psychoterapii, právní poradenství, ubytování, finanční půjčky.

INFORMAČNÍ LETÁK VIDA CENTRA KE STAŽENÍ ZDE
Informace o službě VIDA centra
Poslání, cíle a zásady VIDA centra
Pravidla služby VIDA centra
Stížnosti aneb jak můžeme zlepšit naše služby

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zahrnuje zprostředkování navazujících služeb (např. psychiatrických, psychosociálních, sociálních, právních apod.), podporu využívání zdrojů informací – počítač, internet, zásady mezilidské komunikace.

Sociálně terapeutické činnosti – poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních a zdravotních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání. Slouží např. k příznivému ovlivnění sociální situace, odstranění psychických problémů, nastartování změny životních stereotypů, posílení sebevědomí a důvěry ve vlastní schopnosti, sebepoznání a stanovení individuálních hranic.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Pomoc také zahrnuje předávání informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech a hledání společných možností řešení nepříznivé sociální situace. Součástí je např. doprovod uživatele služby na úřady, do následných služeb, sociálně právní pomoc, pomoc s úředními listinami, korespondencí, pomoc při shánění bydlení, zaměstnání atd..

Poskytujeme poradenství zejména v oblastech – možnosti zdravotní péče, oblast bydlení a volného času, podpora zaměstnávání a zprostředkování práce.

PORADENSTVÍ NA ZÁKLADĚ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

Vlastní zkušenost – vlastní zkušenost s duševní nemocí popř. hospitalizací v psychiatrické nemocnici

Povzbuzení, posílení, podpora – konzultanti naslouchají pacientovi, jeho životnímu příběhu

Poskytnutí informací o:
–     režimu oddělení – program oddělení (zejména kdy a jak probíhá komunita), čas stravování, telefonování, možnost vaření a zalévání kávy, režim návštěv, vycházek
–     kompetencích a rolích personálu v PN – na koho se může pacient obrátit s daným problémem
–     službách v PN  – je-li např. v prostorách nemocnice k dispozici telefonní budka, dopisní schránka, trafika, obchod, možnost trávení volného času, popřípadě odkdy dokdy trafika funguje, apod.
–     povinnostech pacienta – jedná se zejména o povinnost dodržovat provozní řád a režim zařízení, lékařem stanovený léčebný režim, nepožívat v průběhu hospitalizace alkoholické nápoje a jiné návykové látky, při příjmu odevzdat předměty, kterými by si mohli ublížit.
–     následných službách – jakých služeb může pacient využít po odchodu z PN

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

  • Informace a rady týkající se Vašich práv a povinností

  • Sociálně-právní a finanční zhodnocení alternativ řešení

  • Pomoc s orientací v problému (předlužení)

  • Pomoc při objasnění příčiny vzniku problému (předlužení)

  • Pomoc při zmírňování důsledků problému (předlužení)

  • Pomoc se sestavením seznamu věřitelů dle priorit

  • Rady a návody pro vyjednávání s věřiteli

  • Pomoc se sestavením rodinného rozpočtu

  • Pomoc při vytváření plánu splácení dluhů

  • Informace a rady k insolvenčnímu řízení (oddlužení)


VIDA centrum též realizuje besedy, které probíhají přímo v psychiatrických zařízeních a které jsou zaměřené na obecné poradenství (např. služby pro duševně nemocné, které v daném regionu fungují) a na dluhové poradenství (především prevence zadluženosti a finanční gramotnost obecně).

DRUHY KONTAKTU KLIENTŮ 
Osobní 
•   Během provozní doby konkrétního VIDA centra
•   Výjezd mobilního týmu do psych. nemocnic, na psychiatrická oddělení všeobecných, fakultních nebo vojenských nemocnic, stacionáře, psychiatrické ambulance, fary apod.

Email
•    Každé VIDA centrum má svoji emailovou adresu
Telefon
•    Mobilní telefon
Dopis
•    Na adresu VIDA centra

VIDA CENTRA

SÍDLO ORGANIZACE

Dukelských hrdinů 969/6
170 00 Praha 7
IČO: 266 366 54
tel.: +420 233 372 668
email: vida@vidacr.cz
Zásady ochrany osobních údajů 

KONTAKTNÍ ADRESY

Dukelských hrdinů 969/6
170 00 Praha 7

Kancelář služby VIDA center
náměstí T. G. Masaryka 165/17
470 01 Česká Lípa

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru